Bedankt voor je Boeking

Heel erg bedankt om het buurthuis te boeken, extra informatie vind je hieronder.

We hebben je boeking goed ontvangen, deze is echter nog NIET bevestigd.

De komende dagen (max. 14 dagen) kan u een bericht ontvangen van één van onze medewerkers. Hij/zij zal u een factuur meesturen en eventueel extra informatie voorzien. Pas wanneer deze factuur volledig betaald is, is uw boeking bevestigd. Neem hieronder alvast even ons huisreglement door.

Heb je na twee weken nog niets gehoord? Of is uw activiteit binnekort daar? Je mag ons altijd contacteren via buurthuis@heserke.be

Huisreglement

Artikel 1

De overeenkomst wordt afgesloten tussen VZW Buurthuis ‘t Heserke en de huurder. Beide namen zullen voorkomen op de factuur.

Artikel 2

De overeenkomst geldt voor het gebruik van beide lokalen, de hall en wc in het buurthuis en dit enkel op de datum zoals gespecificeerd op de factuur. Het buitenterrein en de speeltuin zijn in het gebruik inbegrepen, tenzij anders vermeld in de opmerkingen bij de factuur.

Artikel 3

De lokalen en terreinen dienen ontruimd te zijn vóór het tijdstip zoals vermeld op de factuur.

Artikel 4

De sleutel dient afgehaald te worden bij de aangeduide verantwoordelijke van het buurthuis of zal ter plaatse gebracht worden aan het buurthuis op een afgesproken tijdstip. In beide gevallen dien €25 waarborg betaald te worden. De gebruiker mag het lokaal en/of het terrein enkel voorbereiden voor zijn activiteit na overleg met de verantwoordelijke. Deze voorbereiding mag nooit een andere geplande of begonnen activiteit van anderen storen of onderbreken. Afspraken hierover moeten aan de overeenkomst toegevoegd worden onder opmerkingen.

Artikel 5

De gebruiker verbindt zich ertoe om:

  1. Geluidshinder of overlast voor de buren te vermijden
  2. Geen vuur (zoals o.a. barbecue) te stoken in de lokalen
  3. De lokalen in een behoorlijke staat (d.w.z. onder andere grondig gepoetst indien gekozen wordt om zelf te poetsen) achter te laten en elke beschadiging of onregelmatigheid onmiddellijk te melden.
  4. De lokalen en terreinen op het afgesproken uur te hebben ontruimd.
  5. Alle afval mee te nemen, zoniet zal het op zijn kosten worden verwijderd. Etensresten, dranken of stoffen die een geur kunnen verspreiden in de lokalen direct mee te nemen, en zeker geen nacht te laten staan.
  6. Zelf te zorgen voor handdoeken, vaatdoeken en afwasmiddel
  7. Bij het verlaten van het gebouw, alle lichten te doven en de ramen en deuren te sluiten

Artikel 6

De gebruiker verklaart de toestand en de mogelijkheden van zowel de lokalen als het terrein te kennen. Hij kan zich niet beroepen op reeds bestaande gebreken of tekortkomingen om terugbetaling of schadeloosstelling te eisen.

Artikel 7

Het is verboden ramen, deuren, muren, plafond, vloeren of enig ander eigendom van het buurthuis te beschilderen, beschrijven, benagelen of beplakken. Het aanbrengen van versiering mag enkel na overleg en akkoord van de verantwoordelijke.

Artikel 8

Het buurthuis en zijn bestuur zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De gebruiker verklaart in kennis gesteld te zijn van het feit dat de door hem georganiseerde activiteit voor burgerlijke aansprakelijkheid niet verzekerd is door het buurthuis. Hij zal zich hiervoor in orde stellen zonder dat het buurthuis hiervoor nog een controle uitoefent.

Artikel 9

De gebruiker verbindt er zich toe zelf te voldoen aan de voorschriften inzake:

  1. Taksen en belastingen die hem voor zijn activiteit worden opgelegd.
  2. SABAM
  3. Politiereglementen zoals leeftijd, sluitingsuur, geluidsstertke enz…

Artikel 10

Alle kosten voor schoonmaken en/of herstellingen als gevolg van het oneigenlijke gebruik van de eigendommen van de VZW en zijn aanverwanten, zijn ten laste van de gebruiker.

Artikel 11

De VZW en/of zijn bestuur zijn niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en/of beschadigingen ten nadele van de gebruikers, tenzij hen grove nalatigheid kan verweten worden.

Artikel 12

Materialen die eigendom zijn van het buurthuis of die door de VZW ter beschikking worden gesteld mogen niet, zelfs niet tijdelijk, uit de lokalen meegenomen worden.

Artikel 13

Bij de teruggave van de sleutel zullen de verantwoordelijk van het buurthuis en de gebruiker samen de toestand van lokalen en terrein evalueren en wordt de waarborg terug betaald, met aftrek van eventuele kosten.

Artikel 14

Andere schikkingen die niet zijn vermeld in dit huisreglement, of afwijken aan het voorgaande, kunnen door de gebruiker en de verantwoordelijke van het buurthuis worden afgesproken en worden vermeld onder ‘opmerkingen’ op de factuur, of als bijlage aan de factuur toegevoegd.